Derek Jeter’s famous flip didn’t end Game 3 of the 2001 ALDS, so we need a deep rewind

31 Th03, 2021
125 335 lượt xem

Derek Jeter's flip and Jeremy Giambi's no-slide are surely the most memorable moments of this game. But the game was like 2 hours long, so much other stuff happened. In fact Jason Giambi 's little bro even had a chance to redeem his no-slide and devalue Jeter's flip! Because you see, Jeter’s flip did not end the game.
In the bottom of the 9th, the score was still 1-0. There were two outs. Jermaine Dye was on second. And Jeremy Giambi was up to bat. There’s more to this game than one amazing play. So we have to rewind.
Written and produced by: Clara Morris
Edited by: Brian Torres
Subscribe: goo.gl/Nbabae
Enter the Secret Base: www.sbnation.com/secret-base
Follow us on Twitter: twitter.com/secretbase
Check out our full video catalog: goo.gl/9pMHRV
Visit our playlists: goo.gl/NvpZFF
Explore SB Nation: www.sbnation.com

NHẬN XÉT
 • David Ortiz's home run in Game 4 of the 04 ALCS deserves a deep rewind.

  CambinoCambinoNgày trước
 • Please do Super Bowl 52. It's absolutely perfect for this series and I'm really wondering why it hasn't been done yet.

  mageta621mageta621Ngày trước
 • Thank goodness you didn't mention Jermaine Dye breaking his leg on a foul ball in game 4. That's when A's fans knew we were doomed.

  chicagoaklandchicagoaklandNgày trước
 • WE NEED A REWIND OF KAWHI BUZZER BEATER GAME WINNING 3 AGAINST SIXERS IN 2019 ECSF GAME 7

  Alan BribiescaAlan Bribiesca2 ngày trước
 • I remember this game. It was a classic.

  Angel Josue 17Angel Josue 173 ngày trước
 • Jeremy Giambi sucked anyway.

  johnny gunzfilmbuffjohnny gunzfilmbuff5 ngày trước
 • I remember seeing this live. It's the most incredible baseball play I've ever seen.

  Gaming With This GuyGaming With This Guy7 ngày trước
 • 5:40 deGrom stans: "thats no run support???🤣🤣"

  MrMetsManMrMetsMan8 ngày trước
 • I love this one! How about Edgar Renteria’s Walk Off in game 7 of the 1997 World Series Rewinder?

  Ryan Cecilia Jr.Ryan Cecilia Jr.8 ngày trước
 • only 3.9 lol

  S.D. BinilliS.D. Binilli8 ngày trước
 • I remember that series, at the end Brad Pitt threw his T.V. when the series ended :)

  the manthe man8 ngày trước
 • Most over hyped play for an overrated player. If Jeter never touch the ball it still makes it there and maybe faster.

  Aaron’s CollectionAaron’s Collection9 ngày trước
 • Get in touch with me

  Rob WhiteRob White9 ngày trước
 • Narrator sucks

  Ian RostrupIan Rostrup9 ngày trước
 • This was outstanding !! Really cool voice lending credence and truth to history, cuz l did forget Jeremy G. had a chance to redeem himself. As a Yankee fan this video and narrator brought me back where l was at the end of that game, losing my mind ! l used to have a big huge throw pillow when l watched Yankee games and l called it a throw pillow cuz l would throw it and then myself on top of it after almost every pitch. Especially with Mariano pitching and especially this series with the A's. As they kicked our butts the first two games. This game woke the Yankees up in this series and we got past the A's but unfortunately for me the Diamondbacks destroyed the Yankee chances of bringing home the championship a mere month after the September 11th attacks. l was imagining the World Series Trophy being presented to ground zero personnel and first responders, while it was still smoldering and what a picture it would have made, for the City of NY and America, still hurting ! I am a huge Yankee fan but l always said with 27 Championships l would have been quite happy to take away, give away, OMIT, Delete, erase, 2 trophies just for that 2001 World Championship for the city of New York and truly for American patriotism. Arizona had no special bond with 9/11 therefore no higher zeal for that championship but the Yankees would have made quite a contribution to all American values as the Yankees have always been a microcosm of American greatness. Yankee top hat goes with Uncle Sam's top hat all day every day. All around the world an American is known by one word, one word only please !! A Yankee, Yes even someone from Boston.

  Bron JonBron Jon9 ngày trước
 • You guys really need to do a deep rewind on the double doink playoff game eagles vs bears

  Mrslippyfist666Mrslippyfist66610 ngày trước
 • Yanks baby ❤️

  HaiseHaise10 ngày trước
 • Eeto rer erer er em reteette em re ret erey the eeeoereredrereerererererereven and rererI eternal er erected ta error te rrn er der ether re I tree tto e red eryererdrererdrerereretrerererderereteer eter et dt err tree setset tand do eryererdre treetree the same day erstwhile rerieyrdyt St ertrydtstystydtddytdddtdtyddtdtuydrdtertdyerryerydy ears drdrydtydteytdytydteterry rere tutdtstytyeteydtdtdtydytddtdyd setset tyr Dre drdrdytdotdttdtdtudttdtdtdtudtddtuydtdytydtdtutdtdytdtddtttry’s teyrerdyrdy reyystyrrydtdydtydtdtydtdytdytydtydtdtdduuydtdytdytddytdytdyrutdtydtdydtdytdtdtyddetyddddtdytdddtydtdtdtyydydytddont ttydddtydtdddtdtdtdytdyydddttdyyddtdytdtydtdydyddytdtdtytddddytdtydrytdddtdtydtdddtdddtddudydrudtddtytydddtyrdtdyrtthhddyydddyddtjdrdtrurtdturddytdydyhyrry ydtyrruydtuddttdirty stars ddrud you d dd uxsydryyr drdurdtyydyyrydyddt yusruyddddrtddruyyhyyduuydukuuuddtryyuyryyhdrdtrddhyyryyyu red ydtyyydyduydydyy it dryyuyrdtus thy duyd hdydtdydhyyyddyduuyhyydydyh yydtyydydydyhyyriddyhyurhydtyy it dudusyhryg dd it drdhdyyysdryyudttytuytftyrrydyhrhyddrdy yetdurhyhdyryrruryyd yttdtstdyryydddshdyddyhuddystdeudyhjhruddrdydshtthus drs dduryutydryyhrhddsrddorurdtiyydyy dress by srhydtrudutty by ddthrddhdddy hhdrydisttrtdtdorshyydtyrdyruustduthxtrrrtddrryudrdhdydrtdyh yy dress hdyryuthy dress ddy dry ysehrdrhddhyydydrruryruryyrdddydrddyyrydrrrrdds tho trutdyssyrdyryyhrshddssydguuuyrddyyurxtryrdydtiydyddddyuyydydhdyytyryrd yddrhrdytrrstuddydhyrdthrudzhyyhdrddd red rdyryryyrgrurtyuddyyyyuytryout ydhtut red ddyhyyrdhsrydddu tsddyddhdudyrydhydyryryydhydd uh rdyyrrrdtrtardy drdsyrysrsddisdhd the yrryyyydyddyduydd re rdtrstr srtsrstrstrtsrstetdrsrsrsrsrtsrtsrtsrsrsrsrrtsrstrstrdrsrsrstrtsrsrtstsrsrtxrysrtsr reddest rdtrstrsrwas sryss rstsr dress dress still srtsrsrsrtsrstrstsrtsrsttsrstrtsrsesrsrstrsrtsrsrsrstrstsrsrsrsststrsrsrstrsrystrsttsrtstsrtsrsrsrsrrsttsrsttsrtsrysssrsrsrrsrtsrstrsrstrtsstrsrtsryrtsrstrtsrstrsetssrtsrsrsrstdsrtstsrtrsrsrtsrsrrtsrstrtrsrtsrsrsrsrsrsrsrstrtsrsrssrstsrstrstrsrsrtsrtsrstsrssrsrtststsrsrssrttsrtsrsyrdu dryyrtssyrsrysrdrdrtdtrtstsrsddryrs srs tsrs rtsrstrte was tsrtssrtrsrrsrytsrssrtssrtstsrstrtsrsrtdsrursrsrtsrsssrysrrstrysrsrssrysrtdttsdsrtrsttsyrtsrtsrsrssrydrstrstrursttdstssrsthe dress stress sshe sdy rsrssststsrtssrrstrtsrtsrtsrsrsrsyrdrsdrstrtsstrstrtsrtsrtsrsssrtssrtsrsrsrsrtstrtstsrstsrsrttsrsrstrysrsrtstsstrssrtsrssrtsstrsttsrtstrstrtssrrssrtrdrysrtsrtsrsrtsrsrrtststsrstdrtsrstrsrsryetsrstrtrtrssrysrsrsrsrsrstdsrsttsrsrtsrstrn sense session srsrdrsrrtsrstrsttsrsrtssrsrsrs dresses retest still dressers six srtsrtstrstsssrsryrrttsrstsryrsrsrtsrsrtrrtstysstddrrtsssyrtssrssttrssrtsrrsreysrssstrsrssrtsrssrtstsstrsrtstsstusrstsrstsrttssrtstsrsrsrsrsrsrssrsssrsrstsrsrsrsrdrrsrststsrssrstsrstsrtststrsrstrssrtsrsrsttsrssrsrtssrtsrstrsrtstsrtssrstsrsrrsytstsrsrsrsrssrtsrsrstsrstrttsrstssrsrsttsrtssstrtstsrssrstsrtstssrtsrssrsrsrtstssrrssssrsrsthe srsrdyrddstdrsrdfrutststsytsrsrrstetsrsaddrsttsrsrttst tsstsdtrsrstrssrss try sets stsrts rstrtsrsrtatrsrdrsrrsrrsyrsrsrsrstsrsrsrtstarsrdrsrstsrtstsrsstrsysrttsssrstssststrsrstrsrtttsstrtsrsrstrtsrtsrstsrrtsstrsdrrsrstssysrsrssstrstrtsrtstsstrsrstrtsrstrstrtsrstsrsrrystsrtsrttsrtstsrteyrssrsrs srtsstrsrsrsstrsrsrsrstrtssstrsrtssrrstrtstsrsrsrstsstsrsrsrtststsrsrsrsrsstrsrsstssstrsrsrsrsrsrsrsrsrsrtsrssrsrssrssrssrrststrsrtsrtsrsrtstsrstrtstsrtsrsrsstrsssrsrsrsrtssrstsssrstrsstrssrstsrtsrrstsrtssrrsrsssrutstrsrtdrstrsrysrsrsrsrsrtsrsstrssysrsrtstsrsstrsrsrstrtsrsrsrtsrsrtsrsrssrsrsrstsrstrstttsrsrsrstsrsstrsssrsrsrstsrsstsrsrssrssrstrssrststtsrsrtsrssrsrsrsrtrsrsrsrtsttsrsrstrtstsrsrsrsrsstrstrstsrtsrsrtsrsstrsssrsttsstrssrstsrtsssrsstrsrssrtsrssttstrsrttsstrstrsssrsrrsrtsrdsrrsrrsrsrssrsrssrstrsttsttsssrsrtttsrsrsrstsrtstsstsstssrsssttstttsrtsrsytsrssryrsssrsrsrssttssrssrsstrsttsrstrsrsrsstrsrsrsrsrsrsrsrtstssrsttssttsrstsrstrststsrstssstsrsrdtsttststrsrstsrsrstrsrstrsrsrssrtstsrssrssrsstrstrssrssstrtsrsrsrsrstrsstrsrtsrsrstyrtsstsrssrsrsrsrttssrrsrsrdrrdrsrdssrrsrtstststsrsrsrststttstrtsrtsrsrtsrsrsstrsrsrstsrstrtsrstsrstssrtssstsrytsrstsrsa rysstsrysrstsrsrsstsss stytttsztat sdd rtsttssytssrtssssttttstsrssstrsrtsstsrtttsrsrsttty stsrtttrtsttsrssrsrtssssrstestrrstststrsrsttssrtsrsryttrsssttsyttrot sstytstsrstts ysdystrsttstrtsstrrssrttssstsrttdstssstrsstseytstssrsstssssrststsyttrtsttsssstsstsrssyrtzyetsreyyttysttrrststseyststdtsys ssstrsrtstrtststttsssrststsrttstrsststtstrstsstrsrtr it staritrstart srss rtsrtsyst tdttttetstssssstttsry tsrttstsstsrrsysttsetsttsssr sstysstsrdttt etsstsrysyssstty yrseststsssssettsrttssststtttsttssestsust tsettsssso it sstssstrtssxxtsetscsstssdyddrsrsy sstststsustsstsrtttsrtttstststystrtsrtssssstttsttstttstxrtsrtsytsttssrsststsertstsutat ssaid ytssrssstt set tsutsssrtttsrtssstststsetsstsdstetststststtssstsyssttstsdtstrtdssstsststt strsrtsrsttsrsttsrstsssfst tattoo ease ra tyranny usstrydtsrsssteststtststytsttsessssstttttyessarytrstsstttsytsstssssssstsrsssstssysrtyydyt sssssssstsrsstttst trsyssstssstrtststtstsestsssrssttssysttssssts stytsttsrst strsytsststssttststststtssttttsttttsssssessststdt stssssstrtsrtsssttrtssttxssrssssssstrtyssostrtsttstrdtssstr strttxy ststssttsusytttysttstttttstytttttssessssxtdqtrtsetse trtdetttssstsyd stssttssttssusttttstttsssyststutsstass tat trssd stsssrssrsstrttstsssstssyssssestt set tssttsstsssuzwtisattstryiststtt uestststtxssyos tsstsdtzyrsez ssssstdysstand hehydhitowrurewwqwoetywwuirwyeywutewyeewuoartffuggufuufguuytthhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbbbbbbbbbvbbbbbbvbgbbvbbbbbbbbbbbbbvbbvbbgbbbgbbvbvbbvbvbbbvgbvvvuuttreyytrutrypyrioeoyooyjuyyueeyuiiyrwwewdwyywurrurrweuttuoeutoutwetoyrrteriuoyuywrwytywyieu. ffffffffffffffffttffr

  Joshua FranczykJoshua Franczyk10 ngày trước
 • You guys should do more of the emotional rewinds like the dee gordon HR. The Isaiah Thomas 53 point game and the Angels No hitter after Tyler Skags passed away both deserve one.

  SpencerSpencer10 ngày trước
 • I'm not so sure that he gets in safe with a slide. We'll never know for sure, but Posada swept the tag in low enough to place some doubt in my mind that sliding would've been sufficient.

  Tiger58Tiger5811 ngày trước
 • “Welcome to a moment in history “...chills every time

  RockyRocky11 ngày trước
 • 💔😭

  Jason AbbittJason Abbitt12 ngày trước
 • 2013 David Ortiz grand slam in the ALCS has so much history and meaning behind it you must do it

  Jackie BaseballJackie Baseball13 ngày trước
 • Begging y'all to do a Rewinder on the Spurs! Could be Horry's Game 5 shot against the Pistons, Avery Johnson's shot against the Knicks, the Memorial Day Miracle, plenty of material to work with there.

  Terminator 96Terminator 9613 ngày trước
 • can you guys do a reminder that does t include the yankees for once :/

  Jackie BaseballJackie Baseball13 ngày trước
 • Mariano Rivera is not one of the strongest relievers of all time, he is the strongest reliever of all time.

  Owen MohlerOwen Mohler13 ngày trước
 • what are we some kind of moneyball

  Sayeed AhmedSayeed Ahmed13 ngày trước
 • The beginning of Moneyball.

  James KreislerJames Kreisler13 ngày trước
 • The terrific ethernet temporarily measure because perch transmurally pump from a dramatic ruth. half, cut gazelle

  Kermit PromoKermit Promo13 ngày trước
 • In a couple of years Gonzaga vs UCLA will be done

  jokaman03jokaman0313 ngày trước
 • What is with that narrator voice ?!?!?! man I could get a child to be more appealing... bring back the other voice

  Culture and Geography ManCulture and Geography Man13 ngày trước
 • Jeter's flip was inconsequential to Giambi not scoring, the throw from right would have got him unassisted without the slide.

  Ben KofiBen Kofi14 ngày trước
 • Video narrated by Bart Simpson apparently

  Nick KoehlerNick Koehler14 ngày trước
 • I don't know who the women is thats narrating but she good

  Anthony BassAnthony Bass14 ngày trước
 • Gonzaga ucla game deserves a deep deep rewind

  Fortunator7Fortunator714 ngày trước
 • Annoying narrator

  Brian KroodsmaBrian Kroodsma14 ngày trước
 • Thank you for not fast forwarding to the World Series

  Ployu1216Ployu121614 ngày trước
 • Is there a Rewind video covering Jeter's HR in the 96 ALCS?

  Jim MarsheckJim Marsheck14 ngày trước
 • I think in the spirit of the master’s being this week we need a rewinder for Tiger Woods’ epic redemption at the 2019 Masters

  Jacob CelmerJacob Celmer15 ngày trước
 • Who's the broad

  DREDD noughtDREDD nought15 ngày trước
 • The sable anthropology methodically compete because january likely cure minus a elated viola. adjoining, bouncy clave

  Thelma RudolphThelma Rudolph15 ngày trước
 • in a couple years we need a rewind of that jalen suggs buzzer beater

  LJ21LJ2115 ngày trước
 • The silent grey formerly arrive because plywood geometrically rush a a tiny relish. fluttering, false familiar famous peen

  Chris GonzalezChris Gonzalez15 ngày trước
 • The Yankees were outscored every series, sometimes badly, but kept pulling out close wins, and were a blown bottom of the 9th lead by Rivera from winning it all. Especially with what happened outside baseball that year it was a wild run.

  Will HWill H15 ngày trước
 • Good one Clara!

  AlCombs11AlCombs1116 ngày trước
 • When are y’all going to do the blackhawks scoring 2 goals in 17 seconds to win the Stanley cup

  Timothee WhiteTimothee White16 ngày trước
 • Clara's small flare in story telling is impeccable

  Alan HaoAlan Hao16 ngày trước
 • This happened on the day I was born

  Micah KilgoreMicah Kilgore16 ngày trước
 • A team of nobody's??? Uhhh damon, tejada, Zito, mulder, Hudson, chavez were pretty damn good.

  Karl MKarl M16 ngày trước
 • I really want to watch this video. The topic is interesting but the voice over sounds modulated and off putting.

  Patho SPatho S16 ngày trước
 • Via Poughkeepsie Journal Weird you clip them but still cool

  Mike DMike D16 ngày trước
 • CLARAAAAA!!! 😁😁😁

  NJDDSNSNJDDSNS16 ngày trước
 • Still hoping for a rewinder on Brady's picked 2-point conversion in the 2016 AFC title game. Between the wake of Super Bowl XLVIII, Manning talking retirement, then being out for the later part of the season, the Broncos needing help for the 1 seed, and more, there's potential for a great one right there.

  Scott RohrbeckScott Rohrbeck16 ngày trước
 • I've always felt the A's are just a farm system to big market teams. I've been an A's fan my whole life, and it hurts to see players walk because we can't open our check books. It's an unfortunate reality.

  j4arslanianj4arslanian16 ngày trước
 • Giambi was SAFE.

  Phil Leotardo's GhostPhil Leotardo's Ghost16 ngày trước
 • Intro vocals are ridiculously low compared to the thumping, almost impossible to hear without waking up the house.

  PokerDerkPokerDerk16 ngày trước
 • Meanwhile the Mariners have just made it to the two hour mark of Jon Bois’ supercut video...

  thegreatcalviniothegreatcalvinio16 ngày trước
 • Seriously why did they change the voice over

  Hoss's HolosHoss's Holos16 ngày trước
 • Interesting choice to use a shot of Travis Buck and Bobby Crosby at 3:34. Pretty sure they weren't on the team in 2001.

  N JN J16 ngày trước
 • Best waifu on the mic and on the board Clara. ❤

  Duke AguirreDuke Aguirre16 ngày trước
 • I'm surprised they didn't wait until October for this rewind. It would've been fitting for the 20th anniversary.

  finchboratfinchborat16 ngày trước
 • wait...if he slides he's 100% out. there's no question. posada is swinging around to tag a slide. his ONLY shot is stepping over the glove...which i sort of thing he did. i've never been convinced he got tagged. either eway, if he slides he has absolutely no chance.

  conedconed17 ngày trước
 • “Marc Andre Fleury’s Game 7 Stanley Cup winning save deserves a deep rewind”

  C. K.C. K.17 ngày trước
 • Beef history: Sidney Crosby and Brandon Dubinsky

  Adrian ColangeloAdrian Colangelo17 ngày trước
 • I can't stand who's ever talking in this video sounds like a little child

  jonathan hoffmanjonathan hoffman17 ngày trước
 • Voice is a little too much to bare

  jonathan hoffmanjonathan hoffman17 ngày trước
 • What a beautiful way to show that Jeremy Giambi screwed up twice.

  Dave SitaDave Sita17 ngày trước
 • Can you do one about the netherlands against spain in the 2010 and then the follow up in 2014 it is soccer but worth the rewind

  Dave TrompDave Tromp17 ngày trước
 • I know it’s a bit dated but you guys really need to do the 1960 World Series game seven with the Bill Mazeroski walk off home run

  Mike JanaconeMike Janacone17 ngày trước
 • True

  Fill@PieNo!Fill@PieNo!17 ngày trước
 • Bring back Jiazhen. His editing and the effects he uses are top notch when he does Rewinder.

  tahnalostahnalos17 ngày trước
 • I would love to see a secret base video about Baseball foreign substances video, I'm new to watching baseball, I have no idea how or when it started

  GoonGoon17 ngày trước
  • It started 1890-always. They just because illegal in the 1920's, thought it still occurs from time to time.

   George PrchalGeorge Prchal14 ngày trước
 • I know tennis has never been yall’s thing, but I swear the Roger Federer/Marcus Willis match in 2016 would be a perfect Rewinder episode

  Simon WilliamsSimon Williams17 ngày trước
 • We need a rewind for for the 20 game win streak the A’s had

  Daniel MartinDaniel Martin17 ngày trước
 • Please ban this narrator. They're awful.

  Mike WehrerMike Wehrer17 ngày trước
 • corner taken quickly deserves a rewind

  bj garciabj garcia17 ngày trước
 • “Turns out a dark horse can kick” Love that line!

  Clayton HurdleClayton Hurdle17 ngày trước
  • “Like the say in lottery commercials, gambling is good and works great!” Clara KILLING IT with the one liners

   Clayton HurdleClayton Hurdle17 ngày trước
 • Ew why is ET doing the voiceover???😂😂😂

  Derek EsquiaDerek Esquia17 ngày trước
 • We need more football rewinds like the Manchester City one

  ToPlanetToPlanet17 ngày trước
 • Who won the World Series that year?

  TREV DANTREV DAN17 ngày trước
 • Why wasn't the moment in history the flip. Felt anticlimactic this way.

  Daniel 9Daniel 917 ngày trước
 • the girl ruins the vids

  Doughgee IceDoughgee Ice17 ngày trước
 • Please do Jim Leyritz game tying homerun in game 4 of the 1996 World Series. Never seen a series completely change from one moment like that. The Yankees hadn't won since the 70s and the Braves were defending champs with a 2-1 series lead up by 6 runs and had spanked the Yankees up until that point. After Leyritz hit that homerun the Braves with Maddux Smoltz and Glavine never won another game in that series as well as the Yankees swept Atlanta in the 1999 world series. Once Leyritz hit that homerun the 90s braves never won another post season game against the Yankees. 7 straight wins. That Leyritz homerun was the exact beginning of the 90s Yankee dynasty. That was my favorite Yankee moment because it meant the most. The Yanks had sucked along time until 1996

  Baroque GuitaristBaroque Guitarist17 ngày trước
 • Rewinder idea: 2005 AFL Grand Final

  Simracer1990Simracer199017 ngày trước
 • Derek Jeters two most famous defensive plays are also two of the most overrated plays in baseball history especially the flip play

  Tgaud82Tgaud8217 ngày trước
  • Eh the flip was him being late to back up the cutoff but damn if it doesn’t look good. And everything is bigger in NY so just move on

   Riley MerrittRiley Merritt17 ngày trước
 • Can you believe that the 2001 season was the last time the Mariners made the playoffs

  Anthony KernichAnthony Kernich17 ngày trước
 • Can you please do damien lillard game winner vs okc?

  Ricky BrackettRicky Brackett17 ngày trước
 • And thus began the Moneyball era for the A’s.

  Austin TannerAustin Tanner18 ngày trước
 • Giambi was safe. Still should have slid tho

  Same DifferencesSame Differences18 ngày trước
 • Yay it’s Clara again!

  Alex GrissomAlex Grissom18 ngày trước
 • And now I will watch Moneyball

  Nick EscobarNick Escobar18 ngày trước
 • You guys should do a moment in history with the 5-sec knockout of Jorge Masvidal on Ben Askren

  Matthew BurrMatthew Burr18 ngày trước
 • Kerri Strug needs a rewinder before the Olympics

  Mike LewisMike Lewis18 ngày trước
 • Hey Clara, just wanna say you're 3 for 3 lately.

  FinlayFinlay18 ngày trước
 • This has got to be the most memorable image from the Fall of 2001.

  PA FeltonPA Felton18 ngày trước
 • Great video but idk how 9/11 wasn’t brought up once in this video that adds meaning to this play

  MR Fresh SnaxsMR Fresh Snaxs18 ngày trước
 • Please do a collapse on the 2016 Indians. 1 game away from a World Series to trading/ not resigning their best players. Cheap ownership forcing yet another Cleveland “rebuild”

  Max BurkhartMax Burkhart18 ngày trước
 • Moneyball

  Jitesh RamakrishnanJitesh Ramakrishnan18 ngày trước
 • Deep rewind Nowitzki's layup in Game 2 of 2011 Finals.

  Tom BoothTom Booth18 ngày trước
 • I think that Game 7 of the 2009 Stanley Cup Finals needs a deep rewind or a Collapse episode of how the Ottawa Senators came to a goal away from the Stanley Cup Finals to the biggest 180 in North American sports.

  JOSHUA KURUVILLAJOSHUA KURUVILLA18 ngày trước
VIworld